ikona wczytywania strony

Deklaracja dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2027

2023-04-06

Załączniki:

  1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2027 (plik pdf 145KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (ddstyniecmaly.pl)

2023-04-03

Deklaracja dostępności

Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: ddstyniecmaly.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-18 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-18
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-18 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudia Klementowicz, info@ddstyniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 715 18 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Dzienny Dom Seniora, ul. Domasławska 10 Tyniec Mały, 55-040 Kobierzyce Do budynku prowadzi wejście od ul. Domasławskiej 10. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest możliwy za pomocą rampy. Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Cały obiekt (jednokondygnacyjny) jest dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu przyległego terenu poprzez zaprojektowaną pochylnię. Zapewniono dwa miejsca postojowe w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Kościelnej, przylegającej do DDS, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Dojazd do budynku dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony poprzez wjazd na boisko asfaltowe. Część komunikacyjną, poprzez zaprojektowanie szerokich i przestronnych korytarzy, dostosowano do swobodnego poruszania się osób starszych i niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony ddstyniecmaly.pl

Dzienny Dom Seniora w Tyńcu Małym

ul. Domasławska 10
55-040 Tyniec Mały
Tel. 71 71 51 896
info@ddstyniec.pl

Link do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności